Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov

Na základe stanov SZVW :

Účastníkmi Zhromaždenia delegátov sú:

a) delegáti Klubov SZVW (ďalej len „Delegát“), ktorí sú štatutárnymi zástupcami klubov, združení alebo ním poverené osoby,

b) volení členovia:

1. jeden zástupca športovcov ak ho navrhne najmenej 30 aktívnych športovcov,

2. jeden zástupca rozhodcov ak ho navrhne najmenej 10 aktívnych rozhodcov,

3. jeden zástupca trénerov ak ho navrhne najmenej 5 aktívnych trénerov,

c) členovia Predsedníctva SZVW,

d) členovia Revíznej komisie,

e) pracovníci sekretariátu,

f) hostia, navrhnutí ktorýmkoľvek účastníkom ZD, prítomnosť ktorých musí schváliť ZD,

g) predkladatelia žiadosti o členstvo v SZVW.

Klúč delegátov

Kluc delegátov SZVW

Členovia ZD:

  • Jaroslav Ančic  – štatutár Klub vodného lyžovania Inter Bratislava, náhradník na ZD – Marek Mlynek
  • František Kizek – štatutár Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany, náhradník na ZD – Ivan Oravec
  • Maroš Tuhovčák – štatutár Bratislava wake club- náhradník na ZD Elena Kunert
  • Ing. Miloslav Králik- štatutár Gransat Košice,- náhradník na ZD -Ružena Králiková
  • Ing. Viliam Mjartan, Ing. Boris Bartalský- štatutár Klub vodného lyžovania SNV- náhradník na ZD Martin Bartalský
  • Mgr. Alexander Vaško- štatutár Trixen Košice- náhradník na ZD – Martin Eliáš
  • Ing. Miloš Kusý- štatutár VHZ Košice- náhradník na ZD Krištof Kusý
  • členovia predsedníctva SZVW, členovia revíznej komisie
  • hostia

Zhromaždenie delegátov 2024

zapis_ZD 2024_SZVW, PL ZD 2024, UZNESENIE 2024.docx, 

Pozvánka ZD 2024

Dokumenty k ZD: Správa GS SZVW za rok 2023, Splnomocnenie ZD 2024; správa sekcií o činností 2023,Správa rozhodcovskej komisie 2023, Správa kontrolóra 2023

Zhromaždenie delegátov 2023

zapis_ZD 2023_SZVW, PL Zhromaždenie delegátov 2023

Správa volebnej komisie 2023

UZNESENIE návrhová komisia 2023

Pozvánka ZD 2023

Dokumenty k ZD: Správa GS SZVW za rok 2022SZVW čerpanie príspevku 2022 ,registračné poplatky 2023, Návrh rozpočet 2023

Zhromaždenie delegátov 2022

zapis_ZD 2022_SZVW

Uznesenie ZD2022

PL ZD 2022, PL predsednictvo a ZD 2022

Pozvánka ZD 2022

Dokumenty k ZD: Návratka ZD 2022, registračné poplatky 2022, ROZPOCET 2022 návrh, Správa GS SZVW za rok 2021, Sprava RK za rok 2021, správa sekcií za rok 2021, Výročná správa o činnosti kontrolóra a revíznej komisie 2021

Zhromaždenie delegátov 2021

zapis_ZD 2021_SZVW

Uznesenie ZD 2021

Sprava volebnej komisie

PL ZD

Pozvánka ZD 2021

Dokumenty k ZD: Disciplinárny poriadok SZVW_2021 ,ROZPOCET 2021 prac.xlsx – rozpocet-1 ,stanovy 2017_upravene na rok 2021_prac,Smernica antidoping SZVW, zoznam CTM 2021,

Zhromaždenie delegátov 2020

zapis_MZD_SZVW 2020

uznesenie_MZD 2020

Dokumenty k MZD: Rozpočet 2020-mimoriadne ZD, dodatok auditora k VS

zapis_ZD_SZVW 2020

Pozvánka ZD 2020

uznesenie_ZD 2020

PL Zasadnutie ZD 2020

Dokumenty k ZD: zoznam CTM 2020, registračné poplatky 2020-1, prehlad hospodarenie 2019, sprava o cinnosti rozhodcovskej komisie spravy cinnost 2019 Rozpočet 2020-návrh

Zhromaždenie delegátov 2019

zapis_ZD 2019

Pozvánka ZD 2019

uznesenie_ZD 2019

Správa volebnej komisie 2019

PL_27042019

Zápisnice Per Rollam:

Zápisnica Per Rollam 1_2020

Zápisnica Per Rollam 2_2020

Zápisnica Per Rollam 3_2020

Zhromaždenie delegátov 2018

MZD2018

Pozvánka ZD 2018

Podklady k ZD_ hospodárenie 2017_ rozpočet 2018

uznesenie_ZD 2018

zapis_ZD 2018_

SZVL člny správa 18

Revízna správa SZVW za rok 2017

Správa rozhodcovskej komisie za rok 2017

Registračné poplatky 2018

Zhromaždenie delegátov 2017

zapis_Zhromazdenie delegatov 2017

uznesenie_ZD 2017-2

Revízna správa SZVW za rok 2016

 prezenčná listina

Zhromaždenie delegátov 2016

zapis_MZD 2016

MZD_uznesenie_2016

ZD_uznesenie_2016

zapis_ZD 2016

Zhromaždenie delegátov 2015

ZD_2015_zápis

Správa volebnej komisie 2015

Uznesenie ZD SZVL 2014

Zapis ZD SZVL 2014

ZD SZVL uznesenie 2013

ZD SZVL 2013 zápis

ZD uznesenie 2012

ZD zápis 2012

ZD uznesenie 2011

ZD zápis 2011