GDPR

Prevádzkovateľ osobných údajov: Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu (ďalej SZVW), občianske združenie  so sídlom  Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 30793203, zapísané na Ministerstve vnútra SR č. spisu: VVS/1-900/90-50-4 .

Zodpovedná osoba: Mgr. Alexander Vaško , waterski@waterski.sk

Informačná povinnosť SZVW

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov