Dobrovoľníctvo

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti, týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.

Pri Zmluve o dobrovoľníckej činnosti v porovnaní s doteraz využívanými dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nejde o pracovno-právny vzťah a klub ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti nemá povinnosť takéhoto dobrovoľníka prihlasovať do sociálnej a zdravotnej poisťovne a platiť za neho poistné a daň zo závislej činnosti. Okrem úspory finančných nákladov tým klubu odpadávajú aj administratívne povinnosti.

Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov upravuje v §6, ods. 2, písm. e) náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISŠ) za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy (§2, ods. 2 zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde):

  • pre rok 2019 vo výške 2,989 eur za každú hodinu,
  • pre rok 2020 platí sadzba 3,333 eur za každú hodinu.  

Takto priznaná náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného do ISŠ nie je mzdou, ale je ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. r) Zákona o dani z príjmov. Náhrada je oslobodená od dane z príjmov v úhrnnej výške  500 eur za celé zdaňovacie obdobie. Príjem dobrovoľníka bude evidovaný na základe zápisov v ISŠ. Ak by bol úhrn vyplatených náhrad od všetkých prijímateľov dobrovoľníckej činnosti za zdaňovacie obdobie vyšší ako 500 eur, zdaní sa v podanom daňovom priznaní dobrovoľníka – fyzickej osoby len suma prevyšujúca 500 eur. Rovnako sa musia krátiť výdavky k týmto príjmom tak, aby príjem zahŕňaný do základu dane znižoval len výdavok, zodpovedajúci pomernej časti príjmov zahŕňaných do základu dane. Zo základu dane z príjmov podľa §8, uvedeného v daňovom priznaní, vyrubí zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia poistné vo výške 14%.

Ak športový odborník, zapísaný v ISŠ, vykonáva športovú činnosť v športovej organizácii ako dobrovoľník, do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú aj nasledujúce údaje:

  • označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
  • označenie vysielajúcej organizácie,
  • miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
  • súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
  • poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.

Je vhodné aby športová organizácia za týmto účelom viedla Výkaz o dobrovoľníckej činnosti SZVW

Počas nefunkčnosti ISŠ  je možné povinné údaje o každej dobrovoľníckej činnosti zverejňovať na stránke SZVW k tomu je potrebné zaslať oznámenie o vykonanej dobrovoľníckej činnosti Vzor. Oznámenie je potrebné zaslať emailom na  waterski@waterski.sk do 10 dní od skončenia dobrovoľníckej činnosti .

Zoznam Dobrovolnickej cinnosti za rok 2021_SZVW

Zoznam Dobrovolnickej cinnosti za rok 2020_SZVW

Zoznam Dobrovolnickej cinnosti 2019_SZVW

VZOR Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti