Sponzorské zmluvy

Nakoľko Informačný systém športu disponuje funkčným registrom zmlúv, stráca účinnosť Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“).

Vzhľadom na uvedené, sekcia športu od 3. júna 2020 už nebude zverejňovať sponzorské zmluvy na webovom sídle MŠVVaŠ SR. Upozorňujeme, že sponzorovaný je povinný požiadať športovú organizáciu, ku ktorej má príslušnosť, o postup podľa § 104 ods. 4 zákona o športe tak, aby športová organizácia doplnila do príslušného registra informačného systému športu zmluvu o sponzorstve v športe a informácie o použití sponzorského vrátane vykazovania sponzorského odo dňa uzatvorenia zmluvy o sponzorstve v športe ku dňu zverejnenia v informačnom systému športu.

Športová organizácia prostredníctvom prístupu správcu organizácie túto sponzorskú zmluvu môže zapísať sebe, svojej príslušnej organizácií a svojej príslušnej osobe (ak sú tieto zapísané v RPOŠ/RFOŠ) s výnimkou, ak sponzorom je subjekt, ktorý má sídlo mimo územia SR. Takúto zmluvu je v zmysle nižšie uvedeného zákona potrebné zverejniť na webovom sídle organizácie.

Zároveň upozorňujeme na povinnosť vykazovať použitie finančných prostriedkov sponzorskej zmluvy.

SZVW doplní do Informačného systému aktuálne platné sponzorské zmluvy. Zmluvy, ktoré boli pred termínom 3.6.2020 zverejnené pôvodným spôsobom (vrátane kompletného použitia sponzorského) a už nie sú v platnosti, do ISŠ doplnené nebudú.

Pri zmluvách sa v ISŠ zverejňuje :

  1. Zmluvy o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia, najneskôr do 30 dní od podpisu
  2. Informáciu o spôsobe použitia sponzorského.

Zmluvy a informácie zasielajte na sekretariát SZVW waterski@waterski.sk

Publikované 18.07.2020 13:20 | trvalý odkaz