Upozornenie na zápis do registra MV SR

V súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií MV SR,si Vás dovoľujeme upozorniť na povinnosť zápisu do pripravovaného registra mimovládnych neziskových organizácií, vyplývajúcu zozákona č. 364/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií.

Občianske združenia, vzniknuté do 31. decembra 2018, majú podľa menovaného zákona povinnosť oznámiť MV SR  do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Toto oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.

Viac informácií ako aj vzor oznámenia nájdetete TU

Publikované 05.06.2019 12:51 | trvalý odkaz