Pozvánka mimoriadne zasadnutie ZD

P O Z V Á N K A

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na        m i m o r i a d n e

Z h r o m a ž d e n i e  d e l e g á t o v  S Z V W

ktoré sa uskutoční

  1. novembra 2018 o 17:oo hod.

miesto konania:   Bratislava, Šustekova 37 (Cable s.r.o.)

Program:

  1. O t v o r e n i e
  2. Voľba pracovného predsedníctva
  3. Voľba komisií-  mandátová,návrhová, volebná
  4. Voľba predsedu revíznej komisie ( kontrolóra SZVW)
  5. Správa mandátovej komisie, návrhovej a volebnej komisie
  6. Návrh  a schválenie Uznesenia
  7.  Záver

Mgr. Alexander Vaško

predseda SZVW

Publikované 27.10.2018 07:41 | trvalý odkaz